Projektová podpora

Projektová podpora

  • príprava projektov štrukturálnych fondov EÚ (so zameraním na operačné programy Výskum a inovácie, Ľudské zdroje a IROP) a iných národných i medzinárodných projektov (napr. Horizont 2020, Interreg Europe, Central Europe)
  • externé projektové a finančné riadenie projektov
  • zabezpečenie verejného obstarávania
  • koncepčné a organizačné zabezpečovanie workshopov a konferencií, zabezpečovanie publicity projektov
  • príprava a realizácia projektov cezhraničnej spolupráce zameraných na  inovačný rozvoj, v spolupráci s  neziskovou organizáciou Inovitum, n.o.