Inovitum n.o.

O nás

Inovitum, n.o. je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti podpory regionálneho inovačného rozvoja a uplatnenia vedeckého potenciálu výskumno-vývojových pracovísk SR ako i v oblasti zdravotníckych mediačných služieb.

Špecializujeme sa na implementáciu regionálnych inovačných stratégií, podporu zavádzania inovácií a na mentoring výskumných pracovníkov smerom k uplatneniu ich vedeckého a inovačného potenciálu.

Zameranie

Podpora inovačného rozvoja

 • Služby zamerané na rozvoj a uplatnenie vedeckého potenciálu výskumno-vývojových pracovísk a to hlavne aktivizáciou a mentoringom výskumných pracovníkov a tímov
 • Poradenská a konzultačná činnosť súvisiaca s prípravou a realizáciou projektov zameraných na oblasť vedecko-technických, informačných služieb a inovácií
 • Vzdelávacie, marketingové a disseminačné služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • Poradenská a konzultačná činnosť na podporu regionálneho inovačného rozvoja
 • ​Vzdelávacie, konzultačné, tréningové a mentorské služby súvisiace s vykonávaním mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Služby zamerané na telesný, osobnostný a sociálny a rozvoj detí a mládeže a to organizovaním športových tréningov, sústredení, súťaží
 • Vydavateľská činnosť
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Zdravotnícke mediačné služby

 • Vzdelávacie a poradenské služby zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti zdravotnej starostlivosti a nárokov občanov na adekvátnu zdravotnú starostlivosť
 • Poradenská, konzultačná, vzdelávacia a mediačná činnosť súvisiaca s prevenciou ochrany zdravia obyvateľstva
 • Poradenská, konzultačná, vzdelávacia a mediačná činnosť na podporu zdravotne postihnutých občanov, chorých občanov a ich rodín

Projekty

Názov projektu: Udržateľná regionálna inovačná politika samosprávnych krajov

​Prijímateľ: Inovitum, n.o., Riečna 526/53, 010 04 Žilina

Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj

Výška poskytnutého NFP: 113 911,62 EUR

Stručný opis projektu:
Hlavný cieľ projektu je zrealizovať monitoring, hodnotenie a návrh optimalizácie verejných politík samosprávnych krajov za účelom zabezpečenia udržateľnej regionálnej inovačnej politiky. Ukazuje sa, že absencia aktívnych ekonomicko-inovačných politík na úrovni jednotlivých samosprávnych krajov je jedným z významných determinantov brzdiacich rozvoj regiónov, nakoľko práve rozvoj inovačných a podnikateľských príležitostí je kľúčovým impulzom pre ekonomický rast, ale nepriamo aj zvyšovanie kvality a dostupnosti verejnej služby zo strany samosprávnych krajov. V oblasti verejnej politiky by samosprávny kraj mohol pôsobiť ako oveľa silnejší iniciátor a integrátor inovačných aktivít, kde by mohol aktívne viesť celú regionálnu inovačnú politiku v zmysle schválenej regionálnej inovačnej stratégie alebo programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Predkladaným projektom chceme túto situáciu zmeniť a zrealizovať monitoring, hodnotenie a navrhnúť riešenia pre verejné inštitúcie, konkrétne samosprávne kraje v oblasti tvorby a realizácie verejnej politiky regionálneho inovačného rozvoja. Projekt je v súlade s Operačným programom Efektívna verejná správa 2014 – 2020, kde projekt vytvára predpoklady pre dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti samosprávnych krajov a je tiež v súlade s regionálnymi stratégiami a koncepciami a plne rešpektuje horizontálne princípy.
Projekt realizujeme s partnerom Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity – IRTEC n.o.Celková dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.Aktivity projektu:

 1. Monitoring, hodnotenie a návrh regionálnej politiky v oblasti podpory podnikania a inovácií na úrovni samosprávnych krajov
 2. Monitoring, hodnotenie a návrh regionálnej politiky v oblasti podpory výskumno-vývojového potenciálu a rozvoja ľudských zdrojov pre inovácie na úrovni samosprávnych krajov

Na základe dosiahnutých výstupov projektu vytvoríme v záverečnej etape všeobecný manuál pre implementáciu regionálnej inovačnej politiky použiteľný pre všetky menej rozvinuté regióny SR. Projekt vytvorí rámec pre návrh regionálnej inovačnej politiky pre programovacie obdobie 2021 – 2027.

Stav realizácie projektu:
Projekt je realizovaný od marca 2019 a v súčasti prebieha Analytické zisťovania súvisiace s hĺbkovou analýzou stavu podporných podnikateľských, inovačných aktivít, výskumno-vývojových a aktivít rozvoja ľudských zdrojov v samosprávnych krajoch ako podklad pre monitoring a hodnotenie regionálnej inovačnej politiky:

 • Analýza nastavených cieľov, rámcov a konkrétnych obsahov nastavených politík zo strany ŽSK, TSK, KSK.
 • Analýza systému verejných politík na národnej úrovni vo vzťahu k možným prienikom verejnej politiky, ktorá je zabezpečovaná samosprávnymi krajmi.
 • Hodnotenie realizovaných aktivít, analýza dopadov aktivít ŽSK, TSK, KSK v oblasti regionálnej politiky a hodnotenie napĺňania stanovených cieľov samosprávnych krajov v oblasti inovačného rozvoja.

Prebiehajú tiež workshopy so zástupcami so zástupcami regionálnej samosprávy ohľadne analýzy a návrhu verejnej politiky v oblasti regionálneho inovačného rozvoja s dôrazom na podporu podnikania, tvorbu inovácií, podporu výskumno-vývojového potenciálu a rozvoj ľudských zdrojov.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

logo-op-evs-farba-svk_1logo-eu-esf-farba-svk

 

Zmluvy a objednávky k projektu

Inovitum, n.o.
Objednávka_služby verejného obstarávania_25.3.2019 PDF

Objednávka_ekonomické služby_4.4.2019 PDF

Objednávka_publicita projektu_2.8.2019 PDF

Inštitút pre výskum technológie a kreatívne aktivity – IRTEC, n.o.
Objednávka_služby verejného obstarávania_30.4.2019 ​PDF

Objednávka_ekonomické služby_30.5.2019 PDF

 

Kontakt

Inovitum, n.o.
Riečna 526/53
010 04 Žilina
Slovenská republika
IČO: 45745706
Petra Janovčíková
Riaditeľ
Tel.: +421 907 331 602
Mail: janovcikova@inovitum.sk