Strategické riadenie

Strategické riadenie

  • poradenstvo pre verejný i súkromný sektor, najmä v kontexte realizácie EÚ národných projektov: v oblasti inovácií, kreatívnej ekonomiky, podpory inovatívneho podnikania, klastrových iniciatív…
  • poradenstvo pri realizácii projektov podnikových i univerzitných výskumno-vývojových centier: rozbehnutie projektov a komunikácia s partnermi, tvorba organizačných štruktúr, manažérska podpora, networking, tvorba výskumných štruktúr, zabezpečovanie služieb, ktoré budú podporovať komercializáciu vyvíjaných riešení, organizovanie podujatí, kreovanie, manažovanie a obchodná podpora pre spin-off
  • tvorba koncepčných dokumentov, stratégií, analýz, štúdií v oblasti inovácií, podnikania, uplatnenia vedeckého potenciálu v praxi
  • poradenstvo pre samosprávy pri implementácií regionálnych inovačných stratégií: networking a spájanie kľúčových inovačných hráčov, budovanie a prevádzka inovačného ekosystému, získavane zdrojov na jeho realizáciu, realizácia vybraných opatrení (najmä v oblasti akcelerácie inovačného podnikania, vzdelávania,…)