Suregin

Udržateľná regionálna inovačná politika samosprávnych krajov

​Prijímateľ: Inovitum, n.o.

Partner: Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity – IRTEC n.o.

Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj

Výška poskytnutého NFP: 113 911,62 EUR

Stručný opis projektu:
Hlavný cieľ projektu je zrealizovať monitoring, hodnotenie a návrh optimalizácie verejných politík samosprávnych krajov za účelom zabezpečenia udržateľnej regionálnej inovačnej politiky. Ukazuje sa, že absencia aktívnych ekonomicko-inovačných politík na úrovni jednotlivých samosprávnych krajov je jedným z významných determinantov brzdiacich rozvoj regiónov, nakoľko práve rozvoj inovačných a podnikateľských príležitostí je kľúčovým impulzom pre ekonomický rast, ale nepriamo aj zvyšovanie kvality a dostupnosti verejnej služby zo strany samosprávnych krajov. V oblasti verejnej politiky by samosprávny kraj mohol pôsobiť ako oveľa silnejší iniciátor a integrátor inovačných aktivít, kde by mohol aktívne viesť celú regionálnu inovačnú politiku v zmysle schválenej regionálnej inovačnej stratégie alebo programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Predkladaným projektom chceme túto situáciu zmeniť a zrealizovať monitoring, hodnotenie a navrhnúť riešenia pre verejné inštitúcie, konkrétne samosprávne kraje v oblasti tvorby a realizácie verejnej politiky regionálneho inovačného rozvoja. Projekt je v súlade s Operačným programom Efektívna verejná správa 2014 – 2020, kde projekt vytvára predpoklady pre dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti samosprávnych krajov a je tiež v súlade s regionálnymi stratégiami a koncepciami a plne rešpektuje horizontálne princípy.
Projekt realizujeme s partnerom Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity – IRTEC n.o.Celková dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.Aktivity projektu:

  1. Monitoring, hodnotenie a návrh regionálnej politiky v oblasti podpory podnikania a inovácií na úrovni samosprávnych krajov
  2. Monitoring, hodnotenie a návrh regionálnej politiky v oblasti podpory výskumno-vývojového potenciálu a rozvoja ľudských zdrojov pre inovácie na úrovni samosprávnych krajov

Na základe dosiahnutých výstupov projektu vytvoríme v záverečnej etape všeobecný manuál pre implementáciu regionálnej inovačnej politiky použiteľný pre všetky menej rozvinuté regióny SR. Projekt vytvorí rámec pre návrh regionálnej inovačnej politiky pre programovacie obdobie 2021 – 2027.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

www.esf.gov.sk
www.reformuj.sk