Aktivity

Aktivity

Monitoring, hodnotenie a návrh regionálnej politiky v oblasti podpory podnikania a inovácií na úrovni samosprávnych krajov

Analytické zisťovania súvisiace s hĺbkovou analýzou stavu podporných podnikateľských a inovačných aktivít v samosprávnych krajoch ako podklad pre monitoring a hodnotenie regionálnej inovačnej politiky: 

  • Analýza nastavených cieľov, rámcov a konkrétnych obsahov nastavených politík zo strany ŽSK, TSK, KSK
  • Analýza systému verejných politík na národnej úrovni vo vzťahu k možným prienikom verejnej politiky, ktorá je zabezpečovaná samosprávnymi krajmi
  • Hodnotenie realizovaných aktivít, analýza dopadov aktivít ŽSK, TSK, KSK v oblasti regionálnej politiky a hodnotenie napĺňania stanovených cieľov samosprávnych krajov v oblasti inovačného rozvoja

Realizácia workshopov so zástupcami regionálnej samosprávy ohľadne analýzy a návrhu verejnej politiky v oblasti regionálneho inovačného rozvoja s dôrazom na podporu podnikania a tvorbu inovácií.

Interné stretnutia riešiteľského kolektívu, interná analýza dokumentov, návrhy riešenia, príprava prezentácií a finálnych strategických dokumentov.

Spracovanie strategických dokumentov spolu s akčnými plánmi pre verejnú politiku v oblasti podpory podnikania a inovácií. 

Validácia navrhnutej optimalizovanej verejnej politiky za účelom:

 • Iniciácie vzniku akčných skupín zodpovedných za vybrané aspekty regionálnej inovačnej politiky (so zameraním na podporu podnikania a inovačný rozvoj)
 • Vzniku regionálnej inovačnej platformy koordinujúcej verejnú politiku v oblasti podpory podnikania a inovačného rozvoja

Manuál pre implementáciu regionálnej inovačnej politiky použiteľný pre všetky menej rozvinuté regióny SR. Projekt vytvorí rámec pre návrh regionálnej inovačnej politiky pre programovacie obdobie 2021 – 2027.

Monitoring, hodnotenie a návrh regionálnej politiky v oblasti podpory výskumno-vývojového potenciálu a rozvoja ľudských zdrojov pre inovácie na úrovni samosprávnych krajov

Analytické zisťovania súvisiace s hĺbkovou analýzou stavu podporných výskumno-vývojových a aktivít rozvoja ľudských zdrojov v samosprávnych krajoch ako podklad pre monitoring a hodnotenie regionálnej inovačnej politiky: 

 • Analýza nastavených cieľov, rámcov a konkrétnych obsahov nastavených politík zo strany ŽSK, TSK, KSK
 • Analýza systému verejných politík na národnej úrovni vo vzťahu k možným prienikom verejnej politiky, ktorá je zabezpečovaná samosprávnymi krajmi
 • Hodnotenie realizovaných aktivít, analýza dopadov aktivít ŽSK, TSK, KSK v oblasti regionálnej politiky a hodnotenie napĺňania stanovených cieľov samosprávnych krajov v oblasti inovačného rozvoja

Realizácia workshopov so zástupcami regionálnej samosprávy ohľadne analýzy a návrhu verejnej politiky v oblasti regionálneho inovačného rozvoja s dôrazom na podporu výskumno-vývojového potenciálu a rozvoj ľudských zdrojov pre inovácie.

Interné stretnutia riešiteľského kolektívu, interná analýza dokumentov, návrhy riešenia, príprava prezentácií a finálnych strategických dokumentov.

Spracovanie strategických dokumentov spolu s akčnými plánmi pre verejnú politiku v oblasti podpory výskumno-vývojového potenciálu a rozvoja ľudských zdrojov pre inovácie.

Validácia navrhnutej optimalizovanej verejnej politiky za účelom:

 • Iniciácie vzniku akčných skupín zodpovedných za vybrané aspekty regionálnej inovačnej politiky (so zameraním na podporu výskumno-vývojového potenciálu a rozvoja ľudských zdrojov pre inovácie)
 • Vzniku regionálnej inovačnej platformy koordinujúcej verejnú politiku v oblasti podpory výskumno-vývojového potenciálu a rozvoja ľudských zdrojov pre inovácie

Manuál pre implementáciu regionálnej inovačnej politiky použiteľný pre všetky menej rozvinuté regióny SR. Projekt vytvorí rámec pre návrh regionálnej inovačnej politiky pre programovacie obdobie 2021 – 2027.