Výstupy

Výstupy

Monitoring, hodnotenie a návrh regionálnej politiky v oblasti podpory podnikania a inovácií na úrovni samosprávnych krajov

Výstupom aktivity budú:

 • 3 spracované analytické materiály súvisiace s hĺbkovou analýzou stavu podporných podnikateľských a inovačných aktivít v ŽSK, TSK a KSK ako podklad pre monitoring a hodnotenie regionálnej inovačnej politiky 
 • 3 spracované strategické dokumenty spolu s akčnými plánmi pre verejnú politiku v oblasti podpory podnikania a inovačného rozvoja  pre ŽSK, TSK a KSK
 • 6 zrealizovaných workshopov so zástupcami regionálnej samosprávy a inými kľúčovými hráčmi ohľadne analýz a návrhu verejnej politiky v oblasti regionálneho inovačného rozvoja so zameraním na podporu podnikania a inovačný rozvoj 
 • Workshopy so zástupcami ostatných slovenských samosprávnych krajov za účelom prezentácie stratégie verejnej politiky v oblasti podpory regionálneho inovačného rozvoja

Medzi ukazovatele patria:

 • Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 3
 • Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií: 3
 • Počet zrealizovaných informačných aktivít: 4
 • Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení: 4
 • Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS: 2
 • Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík: 2
 • Počet vytvorených multisektorových partnerstiev: 1

Monitoring, hodnotenie a návrh regionálnej politiky v oblasti podpory výskumno-vývojového potenciálu a rozvoja ľudských zdrojov pre inovácie na úrovni samosprávnych krajov

Výstupom aktivity budú:

 • 3 spracované analytické materiály súvisiace s hĺbkovou analýzou stavu podporných výskumno-vývojových, inovačných aktivít a aktivít rozvoja ľudských zdrojov pre inovácie v ŽSK, TSK a KSK ako podklad pre monitoring a hodnotenie regionálnej inovačnej politiky 
 • 3 spracované strategické  dokumenty spolu s akčnými plánmi pre verejnú politiku v oblasti podpory výskumno-vývojového potenciálu a rozvoja ľudských zdrojov pre inovácie pre ŽSK, TSK a KSK
 • 3 zrealizované workshopy so zástupcami regionálnej samosprávy a inými kľúčovými hráčmi ohľadne analýzy a návrh verejnej politiky v oblasti regionálneho inovačného rozvoja so zameraním na podporu  výskumno-vývojového potenciálu a rozvoja ľudských zdrojov pre inovácie
 • Workshopy so zástupcami ostatných slovenských samosprávnych krajov za účelom prezentácie stratégie verejnej politiky v oblasti podpory regionálneho inovačného rozvoja

Medzi ukazovatele patria:

 • Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 3
 • Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií: 3
 • Počet zrealizovaných informačných aktivít: 2
 • Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení: 3

Stav realizácie projektu
Projekt je realizovaný od marca 2019 a v súčasti prebieha Analytické zisťovanie súvisiace s hĺbkovou analýzou stavu podporných podnikateľských, inovačných aktivít, výskumno-vývojových a aktivít rozvoja ľudských zdrojov v samosprávnych krajoch ako podklad pre monitoring a hodnotenie regionálnej inovačnej politiky:

 • Analýza nastavených cieľov, rámcov a konkrétnych obsahov nastavených politík zo strany ŽSK, TSK, KSK.
 • Analýza systému verejných politík na národnej úrovni vo vzťahu k možným prienikom verejnej politiky, ktorá je zabezpečovaná samosprávnymi krajmi.
 • Hodnotenie realizovaných aktivít, analýza dopadov aktivít ŽSK, TSK, KSK v oblasti regionálnej politiky a hodnotenie napĺňania stanovených cieľov samosprávnych krajov v oblasti inovačného rozvoja.

Prebiehajú tiež workshopy so zástupcami so zástupcami regionálnej samosprávy ohľadne analýzy a návrhu verejnej politiky v oblasti regionálneho inovačného rozvoja s dôrazom na podporu podnikania, tvorbu inovácií, podporu výskumno-vývojového potenciálu a rozvoj ľudských zdrojov.